Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

     Registračný poriadok pre registráciu a tetovanie králikov v Slovenskej republike

Skratky plemien a farebných rázov

      V celej registračnej agende je potrebné  používať skratky plemien a farebných rázov, aké sú              

       uvedené v platnom vzorníku plemien králikov z roku 2013.

Predpoklady rodičov, ktorých odchovy sa majú registrovať

 1. Obaja rodičia musia byť registrovaní a tetovaní. V kluboch si môžu dať podmienku, že jeden alebo obaja rodičia musia byť typizovaní.
 2. Obaja rodičia (s výnimkou regeneračných do F2 generácie alebo výskumných chovov) musia byť klasifikovaní na niektorej z výstav alebo stolovom posudzovaní a to:

a/ u plemien rozšírených – minimálne  klasifikáciou výborný, veľmi dobrý alebo dobrý. Pokiaľ sú   králiky klasifikované predikátom (mláďat), tak minimálne  mláďa výborné, mláďa veľmi dobré, alebo mláďa dobré.

b/ u plemien málo rozšírených alebo u plemien s kresbou klasifikáciou minimálne dobrý alebo  predikátom minimálne mláďa dobré.

c/ u všetkých plemien s výrokom neklasifikovaný, pokiaľ je na oceňovacom lístku výrok od

    posudzovateľa – chovu schopný.

d/ u plemien, na ktoré je založený klub alebo u K  chovov len s kvalifikáciou minimálne výborný, veľmi dobrý, u mláďat minimálne výborné mláďa, mláďa veľmi dobré. U málo rozšírených plemien minimálne dobrý alebo mláďa dobré. Tak isto i s výrokom neklasifikovaný  s poznámkou chovu  schopný.

 1. Obaja rodičia musia v deň pripustenia dosahovať minimálnu hmotnosť, stanovenú pre dané

plemeno v štandarde a minimálny vek 6 – 8 mesiacov podľa plemena.

       4.Obaja rodičia musia byť toho istého plemena a farebného rázu. Výnimky sú povolené

          v týchto prípadoch:

          a/ Rôzne plemená: Kal x Kuvh, Nim x Kuvm, Nidivm x Kum, Rč x Kuh, Rm x Kum,    

             ZRč x  ZKuh, ZRm x Zkum, ako aj rexy a saténové týchto plemien, avšak vždy toho istého 

              farebného rázu. (Pripúšťacie povolenie sa vypisuje zvlášť na Kal, Ni, R a Ku).                                     

          b/ Pri párení králikov kuních môže byť jeden z rodičov homozygotný (tmavý, bez kuních 

              znakov), vždy však toho istého plemena a farebného rázu (zvlášť pri krížení s králikmi Kal,

              Ni , R,).                                

              Homozygotní jedinci sa môžu v rámci kuních registrovať a tetovať, avšak sa nevystavujú

              a preto pre ich registráciu neplatí podmienka klasifikácie.

          c/ U siamských  králikov môže byť jeden z rodičov ako ruský madagaskarový (zvlášť pri

              krížení siamskými homozygotmi). Ruský madagaskarového sfarbenia sa môžu v rámci

              siamských králikov registrovať, nevystavujú sa (pripúšťacie potvrdenie vždy na dané

              plemeno zvlášť). Neplatí pre ne podmienka klasifikácie.

          d/U rôznych farebných rázov: BO, FB, ZB, MaB, AB, Zdrobnené - farebných rázov divý,

              železitý a čierny (čierny len vtedy, pokiaľ pochádza zo železitých, alebo divo sfarbených

              prarodičov, v žiadnom prípade nie ako kominár zo strakáčov).

          e/ U strakáčov NoS, ČS, TS, AS, AB str., FB str., ZB str., MaB str., Zdrobnených strakáčov,

              Rex DS môže byť jeden z rodičov celosfarebný (tzv. kominár), vždy však toho istého

              farebného rázu. Títo celosfarební jedinci sa môžu v rámci príslušného plemena strakáčov

              registrovať a tetovať, nezúčastňujú sa však výstav a preto pri ich registrácii neplatí

                podmienka klasifikácie.

            f/ U králikov z trojfarebných strakáčov a králikov s geparďou kresbou  - ich kominári

               sa používajú v ďalšej plemenitbe ako mramorový kominári, avšak sa nevystavujú

              a preto pre ich registráciu neplatí podmienka klasifikácie.

 1. V iných prípadoch mimo vyššie uvedených výnimiek sa môžu mláďatá registrovať len vo výskumných alebo regeneračných chovoch.
 2. Obaja rodičia do druhej generácie svojich predkov musia byť nepríbuzní.
 3. Výnimka na príbuzenskú plemenitbu všetkých stupňov je povolená v týchto chovoch:

            a/ v chovoch aktívnych a čestných posudzovateľov králikov

            b/ u majiteľov kontrolovaných, regeneračných a výskumných chovov

            c/ v chovoch výskumných ústavov a organizácií zaoberajúcich sa plemenárskou činnosťou

            d/ v chovoch členov chovateľských klubov  - len jednorázovo v rámci rodokmeňa.

            e/ u málo rozšírených plemien králikov si chovatelia musia vyžiadať súhlas Oblastnej

                odbornej komisie pre chov králikov, ktorá po schválení zašle žiadosť Ústrednej odbornej

                komisii pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov (ďalej len ÚOK).

               Táto po zvážení údajov žiadanú príbuzenskú plemenitbu doporučí , alebo zamietne, 

                s uvedením dôvodu zamietnutia.

Postup chovateľa pri nahlasovaní mláďat k registrácii

 1. V deň pripustenia rodičov vyplní chovateľ dvojmo pripúšťacie potvrdenie (ďalej len PP) vo všetkých rubrikách. Majitelia K, R, V chovov a členovia klubov vyplnia PP trojmo. Vypíše svoje číslo členskej legitimácie a podpíše – svedok pripustenia.

V prípade, že chovateľ nie je majiteľom samca (budúceho otca), vyplní príslušné rubriky PP v potrebnom počte majiteľ samca a podpíše- svedok pripustenia.

 1. Po rozlíšení pohlavia vyplní chovateľ príslušnú rubriku PP a príslušný počet rodokmeňov (od jednej samice maximálne 8 mláďat). Takto vyplnené tlačivá predloží príslušnému registrátorovi ZO najneskoršie do ôsmeho týždňa veku mláďat králikov. V prípade, že chovateľ z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný tieto tlačivá vypísať sám, požiada o pomoc ich vyplnenia registrátora ZO SZCH.
 2. Ak chovateľ odpredá už pripustenú samicu inému organizovanému chovateľovi, tomuto odovzdá aj vyplnené PP. Príslušnú rubriku na prednej strane PP vyplní nový majiteľ samice po jej okotení a ďalej postupuje ako chovateľ narodených mláďat. Do otetovania mláďat nesmie chovateľ dať dohromady králiky z viacerých vrhov. V opačnom prípade je tetovateľ povinný takto zmiešané vrhy králikov odmietnuť otetovať.

                Dodatočne zaregistrovaný králik – bázická registrácia.

        Dá sa aj dodatočne zaregistrovať králik. Môže ho zaregistrovať a použiť v chove ale iba  chovateľ,  ktorý má uznaný regeneračný alebo výskumný chov. Zaregistrovať a prideliť  mu číslo môže  iba ústredný registrátor. Ak sa objaví niekde králik, ktorý nie je zaregistrovaný, /niekde na burze, vyštiepil sa niekomu v chove čistokrvných králikov, alebo je niečim zvláštny/ a nie je zaregistrovaný, a je pre neho vzácny, tak takýto králik sa dá použiť do chovu.

Takýto  králik bude mať v ľavej ušnici predpokladaný dátum narodenia a v pravej ušnici  pred číslom a aj za číslom písmeno P, napr.     P 1 P .   Takýto králik sa nezúčastňuje výstav, nemusí byť teda ocenený a môže sa zaradiť iba do regeneračného, alebo výskumného chovu.

Mláďatá králikov sa musia zaregistrovať do troch mesiacov od narodenia, v opačnom prípade - oblastný, klubový, alebo ústredný registrátor vráti späť nevyplnené rodokmene chovateľovi!

Postup registrátora základnej organizácie po obdržaní dokladov od chovateľa

           Registrátor ZO zodpovedá za riadnu registráciu v rámci svojej ZO. Posúdi a skontroluje správnosť vyplnenia pripúšťacích potvrdení a rodokmeňov, ktoré mu predložil chovateľ. Dbá o to, aby doklady boli vyplnené v potrebnom rozsahu v príslušných rubrikách, čitateľne a na predpísanom tlačive.

          Po overení správnosti predložených dokladov PP opečiatkuje pečiatkou „Registrácia“            a podpíše. Tieto vráti chovateľovi a ten ich pošle – buď oblastnému, klubovému, alebo ústrednému registrátorovi.

Postup oblastného registrátora

          Oblastný registrátor zodpovedá za správnu a úplnú registráciu v rámci svojej pôsobnosti        s výnimkou K,  R a V chovov.

          Po obdržaní dokladov  je povinný najneskôr do štrnásť dní doklady overiť, potvrdiť a zaslať späť. Pokiaľ zistí neúplnosť vypísania dokladov, tieto vráti späť chovateľovi k ich doplneniu alebo oprave s uvedením dôvodov ich vrátenia.

          Pokiaľ sú doklady v poriadku, doplní prednú stranu PP a rodokmeňov o registračné čísla, opečiatkuje pečiatkou „Oblastná registrácia“ a podpíše. Jedno pripúšťacie potvrdenie si ponechá pre svoju evidenciu a štatistiku. Druhé PP a rodokmene zašle späť chovateľovi.

          Po skončení kalendárneho roku vykoná súpis registrovaných králikov podľa plemien              a príslušných ZO. Údaje v jednom vyhotovení zašle najneskôr do 15.1. Nového roka priamo na adresu ústredného registrátora. V jednom vyhotovení taktiež príslušnej králikárskej komisii oblastného výboru.

          Oblastný registrátor má právo skontrolovať prácu registrátora a tetovateľa základnej organizácie.

Postup registrátora chovateľského klubu

          Registrátori chovateľských klubov zodpovedajú za riadnu registráciu v rámci príslušného klubu.

          Po obdržaní dokladov od chovateľa je povinný najneskôr do štrnásť dní tieto skontrolovať             a zaslať späť členovi klubu.

          Pokiaľ zistí nedostatky v dokladoch, vráti ich chovateľovi k doplneniu alebo oprave s uvedením dôvodov. Pokiaľ sú doklady v poriadku, doplní pripúšťacie potvrdenie a rodokmene registračnými číslami, opečiatkuje pečiatkou „Klubová registrácia“ a podpíše. Jedno pripúšťacie potvrdenie si ponechá pre svoju evidenciu a štatistiku. Druhé pripúšťacie potvrdenie a rodokmene zašle chovateľovi. Tretie pripúšťacie potvrdenie, pokiaľ sa jedná o K – chov,  alebo regeneračné chovy, pošle na adresu člena ÚOK , ktorý je poverený vyhodnocovaním týchto chovov.

         Po skončení kalendárneho roka prevedie klubový registrátor vyhodnotenie registrácie podľa plemien a toto zašle najneskôr do 15.1. Nového roka ústrednému registrátorovi.

Postup ústredného registrátora

         Ústredný registrátor zodpovedá za riadnu registráciu výskumných chovov   a aj kontrolovaných a regeneračných chovov (pokiaľ na dané plemená nie je založený klub), ako i registráciu chovateľov  ZO – cez číslo – 90. / ak nefunguje oblastný registrátor/.

         Po obdržaní dokladov od chovateľa je povinný najneskôr do štrnásť dní tieto posúdiť                     a skontrolovať. Pokiaľ zistí závady, vráti tieto doklady chovateľovi k oprave alebo doplneniu               s uvedením dôvodu ich vrátenia. Pokiaľ sú doklady bez závad, doplní pripúšťacie potvrdenie           a rodokmene registračnými číslami, opečiatkuje pečiatkou „Ústredná registrácia“ a podpíše. Jedno pripúšťacie potvrdenie si ponechá pre svoju evidenciu a štatistiku. Druhé PP a rodokmene zašle chovateľovi. Chovateľ je povinný druhé pripúšťacie potvrdenie odovzdať registrátorovi ZO. Tretie PP , ak sa jedná o K, R a V chov pošle na adresu člena ÚOK ,ktorý je poverený vyhodnotením týchto chovov.

         Po skončení kalendárneho roku prevedie vyhodnotenie ústredne registrovaných králikov, kontrolných, regeneračných a výskumných chovov podľa plemien, prípadne farebných rázov, ako i králikov registrovaných v kluboch a u oblastných registrátorov. Údaje predloží najneskôr do 31.marca nasledujúceho roku Sektretariátu RR SZCH a ÚOKK. Taktiež zabezpečí, aby tieto údaje boli uverejnené v odbornom časopise pre chovateľov a na zväzovej stránke.

         Ústredný registrátor má právo kedykoľvek skontrolovať prácu oblastných  a klubových registrátorov.

Postup registrátora ZO po navrátení dokladov od oblastného, klubového alebo ústredného registrátora.

         Po navrátení respektívne obdržaní dokladov si ponechá registrátor ZO pripúšťacie potvrdenia pre svoju evidenciu a štatistiku, ktorú predkladá výboru ZO. Potvrdené rodokmene odovzdá chovateľovi, ktorý požiada tetovateľa o prevedenie tetovania v stanovenej lehote.

Postup tetovateľa základnej organizácie

         Tetovanie králikov vykonáva tetovateľ priamo u chovateľa. Mláďatá králikov musia byť v deň tetovania ešte u samici (matky). Pokiaľ tak nie je a zistí, že králiky sú zmiešané z viacerých vrhov, je povinný takéto tetovanie králikov odmietnúť.

         Tetovateľ musí ovládať platný vzorník, lebo pred tetovaním je povinný všetky mláďatá prehliadnúť. Pokiaľ u niektorých králikov zistí neprípustné vady, ktoré by zavinili výluku pri posudzovaní, odmietne také mláďa otetovať. Rodokmene takých králikov, ako i rodokmene králikov, ktoré medzičasom uhynuli alebo predtým už chovateľ vyradil, vráti tetovateľ registrátorovi ZO, ktorý ich znehodnotí.

         Mláďatá z jedného vrhu sa tetujú v poradí tak, že prví sa tetujú samci a potom samice.            V opačnom poradí potom chovateľ nemôže zostaviť kolekcie súrodencov na výstavy.

         Tetovateľ taktiež musí dbať, aby registračné značky v oboch ušniciach králika boli umiestnené podľa smerníc registračného poriadku – čitateľné tetovanie, neprevrátene alebo zamenené registračné čísla v ušniciach (viď ukladanie znakov do tetovacích klieští). Tetovacie značky musia byť vpichnuté v príslušnej rubrike na rodokmeni. Pred vpichnutím tetovacích znakov je potrebné o ich správnosti uloženia v tetovacích kliešťach presvedčiť sa na čistom papieri. Akékoľvek vadné tetovanie vždy posudzovateľ vytkne v oceňovacom lístku králika.

         Ušnice králika je potrebné pred vpichnutím znakov potrieť liehom, nakoľko sú tieto pokryté jemnou vrstvou mazu. Ak tetovateľ zistí, že tetovacie značky vpichol nesprávne, tieto nezatrie tušom alebo tetovacou  pastou. Vpichy sa nechajú zahojiť a tetovanie zopakuje po zacelení vpichov neskôr.

         Tetovateľ vedie záznam o počte otetovaných králikov, o dôvode neotetovania a pod. Na výborových schôdzach informuje o svojej činnosti.

Poplatky za registráciu

 1. Poplatky za registráciu a tetovanie v rámci základných organizácií si vždy navrhuje komisia pre chov králikov príslušnej ZO a schvaľuje členská schôdza ZO.
 2. Ústrednému, klubovému a oblastnému registrátorovi prináleží odmena . O výške odmeny rozhoduje príslušná komisia. Oblastný registrátor – Oblastný výbor. Klubový registrátor – výbor klubu a odsúhlasí členská schôdza  a ústredný registrátor – králikárska komisia.
 3. Ústrednému, klubovému a oblastnému registrátorovi sa na spätné odoslanie dokladov priloží obálka s vypísanou spiatočnou adresou a známka zodpovedajúca hodnote poštovnému poplatku.

Duplikát rodokmeňa

       Ak chovateľ stratí alebo iným spôsobom sa mu znehodnotí rodokmeň, požiada prostredníctvom registrátora ZO, klubu a ústredného registrátora o vystavenie duplikátu. Títo registrátori na základe svojich evidencií vystavia nový rodokmeň a na čelnej strane viditeľne označia slovom „Duplikát“. Cena za vypísanie jedného duplikátu je dve eura. Akýkoľvek  iný spôsob vystavenia duplikátu je neplatný !

Výnimky z registračného poriadku

 1. Oneskorené nahlásenie mláďat k registrácii možno tolerovať len v odôvodnených prípadoch, ako je nemoc chovateľa, dlhší pobyt mimo bydliska a pod.
 2. Oneskorené tetovanie je možné tolerovať pri výskyte myxomatózy, moru králikov alebo nariadenej karantény zvierat v oblasti chovu.
 3. Akékoľvek výnimky, pokiaľ nie sú priamo uvedené v jednotlivých statiach tohto registračného poriadku, môže povoliť len Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov.

Archivácia dokumentov

Oblastný, klubový a ústredný registrátor musí 5 rokov archivovať všetky doklady – pripúšťacie potvrdenia, registračné knihy. Po piatich rokoch tieto dokumenty môže zlikvidovať.

Tlačivá

       Registrácia sa musí vykonávať len na štandardných tlačivách, ktoré distribuje výhradne Slovenský zväz chovateľov, alebo na ich elektronickej podobe, ktorá má všetky náležitosti pôvodného tlačiva. Iné tlačivá, zvlášť súkromné, ktoré by boli v rozpore s registračným poriadkom nie sú povolené.

Registračné znaky, ich význam a umiestnenie

Ľavá ušnica

       V tejto ušnici králika registrovaného v Slovenskej republike sú znaky „S“, nasledujú číslice vyjadrujúce mesiac a rok narodenia králika v danom letopočte. Králikom narodené v novembri alebo v decembri predchádzajúceho roka  sa môže dať číslo 0 a koncové číslo daného letopočtu.

 1.   S – 0 - 7      :  králik je registrovaný v Slovenskom zväze chovateľov ,,S“,

                                   narodený je v novembri alebo v decembri predchádzajúceho roku

 1.  S – 1 - 7      :  králik je registrovaný v Slovenskom zväze chovateľov „S“,

                       narodený je v mesiaci január  „1“, v roku 2017.

 1. SJ – 1 - 7    : králik je registrovaný v Slovenskom zväze „S“, označenie králika mladého

                       chovateľa „J“, narodený je v mesiaci január  „1“, v roku 2017.                      

Pravá ušnica

        V tejto ušnici sú registračné znaky vyjadrujúce špecifický druh a stupeň chovu. Rozoznávame v nej registráciu oblastnú, klubovú, ústrednú a podľa  chovu, kontrolovaný, regeneračný alebo výskumný. V klubovej registrácii aj číslo zakladateľa línie po samcovi v jednotlivých plemenách.

 1. 16 - 10 : králik je registrovaný v oblastnom výbore Trenčín (16), ktorého chovateľ je

                         členom a je desiaty  (10) v poradí svojho plemena a farebného rázu v danom   

                         OV, v roku  vyznačenom v ĽU.

 1. 90 - 1 : králik je registrovaný ústredným registrátorom (90) a je prvý (1) v poradí

                         svojho plemena a farebného rázu v roku vyznačenom v ĽU.

 1. a) S - 154      : králik je registrovaný v chovateľskom klube (S) a je stopäťdesiaty štvrtý

                         (154) v poradí svojho plemena a farebného rázu v roku vyznačenom v ĽU.  

 1. b) S - 1504   : králik je registrovaný v chovateľskom klube (S). Pochádza z pätnástej (15)

                          línie, v ktorej je štvrtý (04) v poradí svojho plemena a farebného rázu v roku

                          vyznačenom   v ĽU.                                                                                                                                   

c )  S - 1544     : králik je registrovaný v chovateľskom klube (S). Pochádza z pätnástej (15)

              línie, v ktorej je štyridsiaty štvrtý (44) v poradí svojho plemena a farebného       

              rázu v roku   vyznačenom v ĽU.

 1. a)  K - 10       : králik pochádza z kontrolovaného  chovu (K) a je desiaty (10) v poradí

                                    daného  plemena a farebného rázu v roku vyznačenom v ĽU. Registrovaný je 

            u klubového, alebo u ústredného registrátora. 

 1. b)  K - 1001   : králik je registrovaný v klube, pochádza z kontrolovaného chovu, (K) je z

                                    desiatej(10) línie a prvý (01) v poradí svojho plemena a farebného rázu  

                                    v roku  vyznačenom v ĽU. 

 1. c) K - 10101 : králik je registrovaný v klube, pochádza z kontrolovaného chovu (K), je z

                        desiatej (10) línie a stoprvý (101) v poradí svojho plemena a farebného rázu v

                         roku vyznačenom v ĽU.

Regeneračný a výskumný chov

Regeneračný chov – registruje sa u klubového registrátora. Ak na dané plemeno nie je založený klub, tak sa registruje u ústredného registrátora. Je označený písmenom P, ktoré sa dáva pred číslo :  P- 1,

Výskumný chov – registruje sa iba u ústredného registrátora. Je označený písmenom P, ktoré sa dáva za číslo :  1- P,

Podmienky pre uznávanie K, P, V chovov sú v Smerniciach na ich uznávanie.             

 1. P – 25 : králik pochádza z regeneračného chovu a  je (25) v poradí svojho plemena a farebného rázu v roku vyznačenom v ĽU. Regeneračný chov sa registruje u klubového, alebo u ústredného registrátora.
 2. 25-P            : králik pochádza z výskumného chovu a je (25) v poradí svojho plemena a farebného rázu v roku vyznačenom v ĽU.  Výskumné chovy  sa registrujú výlučne u ústredného registrátora.
 3. P – 25 – P :  králik je registrovaný u ústredného registrátora a pochádza z bázickej registrácie. Použiť do chovu sa môže iba v regeneračnom alebo vo výskumnom chove.                

Ukladanie registračných znakov do tetovacích klieští

       Tetovacie značky je potrebné pred tetovaním dezinfikovať.

       Správnosť uloženia v tetovacích kliešťach pred vpichom do ušníc je potrebné overiť na čistom

papieri, čím zabránime nesprávnemu resp. prevrátenému otetovaniu ušníc. Tetovacie znaky vpichneme do rodokmeňa a následne do príslušnej vyčistenej ušnice. Vytetované znaky vytrieme tetovacím tušom.

      V znakoch medzi písmenom a číslicou vkladáme medzeru. Znaky ukladáme v zrkadlovom obraze podľa nasledovného vzoru. Ktorú ušnicu budeme tetovať, v tej držíme tetovacie kliešte.

            __________________________________________________________________________

               1    2    3    4    5   6    7    8    9    0    S  K  P   J

ĽAVÁ UŠNICA        : tetovacie kliešte držíme v ľavej ruke. Prítlačná guma je zvrchu a koľajnička

                        na vkladanie znakov je zospodu. Znaky vkladáme pravou rukou

                        v zrkadlovom obraze v poradí – rok – mesiac – skratka štátu.

PRAVÁ UŠNICA:    : tetovacie kliešte držíme v pravej ruke. Prítlačná guma je zvrchu a koľajnička

                        na vkladanie znakov zospodu. Znaky vkladáme do koľajničky ľavou rukou v

                        zrkadlovom obraze a v poradí – okres, klub,  K chov a poradové číslo

                        králika.

________________________________________________________________________________

         16-10        S-1544          K-10101                  28-P

 

 Registračné čísla okresov v SR

okres                                             reg. č.                              okres                                  reg. č.

Bratislava I.                                    1                                    Banská Bystrica                 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bratislava II.                                   2                                    Banská Štiavnica                 44

Bratislava III                                   3                                    Brezno                                 45

Bratislava IV                                   4                                    Detva                                   46

Bratislava V                                    5                                    Krupina                                47

Malacky                                          6                                    Lučenec                               48

Pezinok                                           7                                    Poltár                                    49

Senec                                               8                                   Revúca                                 50

Trnava                                             9                                    Rimavská Sobota                 51

Dunajská Streda                             10                                   Veľký Krtíš                          52

Galanta                                           11                                   Zvolen                                  53

Hlohovec                                       12                                   Žarnovica                             54

Piešťany                                         13                                   Žiar nad Hronom                 55

Senica                                            14                                   

Skalica                                           15                                   Prešov                                   56

Trenčín                                           16                                  Bardejov                                57

Bánovce nad Bebravou                  17                                  Humenné                               58

Ilava                                               18                                   Kežmarok                             59

Myjava                                           19                                   Levoča                                  60

Nové Mesto nad Váhom                20                                   Medzilaborce                        61

Partizánske                                     21                                   Poprad                                  62

Považská Bystrica                          22                                   Sabinov                                63

Prievidza                                        23                                   Snina                                    64

Púchov                                           24                                   Stará Ľubovňa                      65

Nitra                                               25                                   Stropkov                               66

Komárno                                        26                                   Svidník                                  67

Levice                                            27                                   Vranov nad Topľou               68

Nové Zámky                                  28                                   Košice I                                 69

Šaľa                                                29                                  Košice II                                70

Topoľčany                                      30                                  Košice III                              71

Zlaté Moravce                                31                                  Košice IV                              72

Žilina                                              32                                  Košice – okolie                     73

Bytča                                              33                                  Gelnica                                  74

Čadca                                              34                                  Michalovce                           75

Dolný Kubín                                   35                                  Rožňava                                76

Kysucké Nové Mesto                     36                                  Sobrance                               77

Liptovský Mikuláš                         37                                   Spišská Nová Ves                 78

Martin                                             38                                   Trebišov                               79

Námestovo                                      39                                

Ružomberok                                   40                                   Ústredný registrátor             90          

Turčianske Teplice                          41

Tvrdošín                                          42 

 

Oblastný výbor sa dohodne s Oblastným registrátorom, či bude používať pre všetky okresy spadajúce pod Oblastný výbor jedno okresné číslo sídla oblasti výboru, alebo pre každý okres jeho okresné číslo. Potom, ale musí viesť samostatne registračné knihy pre každý okres .

  Vypracoval: ADAMEC Štefan a ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov 2017.

Platnosť nadobúda 1.1.2019