Menu
Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Spolková činnosť drobnochovateľov v Košiciach koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

 

Na základe žiadosti Slovenského zväzu chovateľov v Košiciach sa realizoval prieskum vzniku a aktivít organizovanej činnosti chovateľov drobných zvierat v Košiciach. Prieskum bol realizovaný pánom Mgr. Štefanom Kolivoškom ( býv. zástupca riaditeľky Verejnej knižnice J. Bocatia, spisovateľ) . Bol realizovaný vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Štátneho archívu Košice a Mestského archívu Košíc. Skúmali sa bibliografie, knihy, časopisy, noviny a archívna dokumenty.

Východzím dokumentom bol diplom, ktorý bol udelený L. Samuelisovi za „chovateľské zásluhy v oboru drubežníckom preukázané  na II. špeciálnej výstave čistokrvnej hydiny, králikov, a holubov v Košiciach dňa 28. A 29. novembra 1925.“ V záhlaví diplomu je uvedený názov spolku: SPOLOK PESTITEĽOV A CHOVATEĽOV ČISTOKRVNÉHO DROBNÉHO DOMÁCEHO ZVIERACTVA PRE ŽUPU KOŠICKÚ.

Vychádzajúc z uvedeného dokumentu môžeme tvrdiť, že spolok v roku 1924 už vyvíjal aktívnu činnosť. Toto tvrdenie podporuje záznam v Mestskom archíve Košice, kde sa našla informácia: „ Spolok pestiteľov drobného čistokrvného domáceho zvieractva Košice oznamuje, že v decembri 1924 usporiada výstavu králikov a holubov a prosí nejakú podporu“. Tento záznam sa môže považovať ako prvá písomná zmienka o existencii spolku. Môžeme teda s istotou tvrdiť, že spolok s uvedeným názvom vznikol najneskôr v roku 1924.

Z konca 19. Storočia boli zaznamenané snahy o vznik chovateľských organizácií. Iniciátormi boli chovatelia z Miškolca. Neobmedzili sa len na Miškolc resp. Boršodskú župu, ale snažili sa vytvoriť organizáciu so širším regionálnym záberom. Výsledkom týchto snažení bol v roku 1888 vznik chovateľskej organizácie pod názvom: „ Miskolc, Kassa, Eperjes, Aprójószágot Tenyésztok Egyesulete = Spolok miškolckých, košických a prešovských chovateľov drobných zvierat“. Je faktom, že tento spolok s menšími obmenami v Miškolci pretrval až do súčasnosti.

Prvá zmienka o činnosti spolku v Košiciach je z 9. januára 1903, keď holuby košického chovateľa Jána/János/ Spudila na výstave v Rákos-Kerestúre /XVII. obvod Budapešti/ obsadili prvé aj druhé miesto. V ďalších rokoch sa ako chovateľ poštových holubov v Košiciach jednoznačne presadil Vojtech /Béla/ Stefanovits. Bol úspešný so svojimi holubmi na výstavách a pretekoch. Vyvrcholením jeho chovateľskej a aj organizačnej činnosti bolo zriadenie chovnej stanice poštových holubov v Košiciach. Miestne noviny o tom referovali nasledovným spôsobom: „Košice majú chovnú stanicu poštových holubov. S dobrým pocitom sme uvítali správu, že športové úsilie nášho spoluobčana Vojtecha Stefanovitsa bolo korunované s úplným úspechom a uznaním. Totiž spoločný minister vojenstva mu oznámil, že za účelom výcviku jeho poštových holubov, ktorými dosiahol pekné výsledky venuje mu 120 korún. Týmto Košice aj úradne boli uznané ako chovná stanica poštových holubov.“ Na základe toho bol napísaný list Ministerstvu vnútra, aby schválilo vznik spolku chovateľov holubov, podpísaný bol V. Stefanovitsom /predseda spolku/ a J. Andrejkovicsom /podpredseda/. Ministerstvo vnútra predložené základné pravidlá činnosti spolku po určitých úpravách schválilo. Spolku bol schválený názov: „KASSAI POSTAGALAMB KEDVELO EGYESULET = Košický spolok priaznivcov poštových holubov“. Spolok mal sídlo v Košiciach, ale jeho pôsobnosť bola rozšírená na územie celého horného Uhorska. Základné ciele a metódy boli určené nasledovne: „ Zvyšovanie úrovne chovu a výcviku poštových holubov, majúc na zreteli ich využitie v prípade vojnového konfliktu. Za týmto účelom organizovať preteky poštových holubov, taktiež združovanie chovateľov poštových holubov, šírenie odborných poznatkov, prediskutovanie odborných otázok, publikovanie v odbornej tlači.“ Z uvedeného textu vyplýva, že vojenské kruhy mali eminentný záujem na skvalitnenie chovu a výcviku poštových holubov. Z takého dôvodu ministerstvo vojenstva relatívne štedro dotovalo chovné stanice poštových holubov. V prípade vojnového konfliktu sa počítalo s poštovými holubmi ako najrýchlejšími doručovateľmi správ od štábov armád. To sa plne potvrdilo počas 1. svetovej vojny.

ZHRNUTIE: Na základe dostupných dokumentov možno konštatovať, že počiatok spolkovej činnosti chovateľov drobných zvierat v Košiciach možno posunúť až do roku 1888. Avšak činnosť tohto spolku v 19. storočí neodrazila sa v dokumentoch košických zbierkotvorných inštitúcií. V prvom desaťročí 20. storočia regionálna tlač, ale jaj archívne dokumenty zaznamenávajú v Košiciach aktívnu činnosť chovateľov poštových holubov – v roku 1904 vznik spolku :  " Košický spolok priaznivcov poštových holubov".

Po vzniku Československej republiky prvý písomný záznam o spolkovej činnosti chovateľov drobných zvierat je z roku 1924. Spolok mal názov: „ ČESKOSLOVENSKÝ SPOLOK PESTITEĽOV A  CHOVATEĽOV ČISTOKRVNÉHO DROBNÉHO DOMÁCEHO ZVIERACTVA  PRE  ŽUPU  KOŠICKÚ“.